Stadgar

  Stadgar


LF-Seniorerna

Förening för LFAB:s pensionärer


Stadgar


§ 1. Föreningens namn och ändamål

Föreningens namn är LF-Seniorerna, en ideell förening vars ändamål är att främja aktiviteter och gemenskap bland sina medlemmar.


§ 2. Medlemskap

Föreningen är bildad 1999 genom en sammanslagning av pensionärsföreningarna hos LFAB (LF-Seniorerna, Wasa Nord och Wasa Norra Pensionärsförening.)

Medlem är varje tidigare anställd i LFAB-koncernen som avgått med ålderspension eller som blivit pensionerad i förtid. Frågor om medlemskap behandlas av styrelsen, efter att intresseanmälan inkommit.


§ 3. Ekonomi och medlemsavgift

Föreningens ekonomi bygger på en överenskommelse om årliga förvaltningsbidrag från LFAB. Medlemsavgift tas inte ut av medlemmarna.


§ 4. Verksamhetsår

Verksamhetsåret omfattar kalenderåret.


§ 5. Styrelse

Föreningens löpande angelägenheter hanteras av en styrelse vars ledamöter väljs bland föreningens medlemmar. Antalet styrelsemedlemmar ska vara lägst fem (5) och högst nio (9).

Årsmötet väljer ordförande för ett år och övriga ledamöter (halva antalet årligen) för två år. Styrelsen utser inom sig vice ordförande, kassör och sekreterare samt en programkommitté och kansli.

Styrelsen sammanträder efter kallelse från ordföranden eller då minst fyra (4) ledamöter gör framställan om det.

För att styrelsen ska vara beslutsmässig fordras att minst hälften av ledamöterna är närvarande. Vid lika antal röster gäller den mening som ordföranden biträder.

Vid styrelsens sammanträden ska protokoll föras.

Målet för styrelsen är att aktivera medlemmarna genom intressanta och trevliga aktiviteter. Det ska ges tillfälle för före detta arbetskamrater att träffas under gemytliga former samtidigt som nya kontakter kan knytas.


§ 6. Firmateckning

Styrelsen företräds av ordföranden, som undertecknar i föreningens namn upprättade handlingar. I ordförandens frånvaro träder vice ordföranden i dennes ställe. Utanordningsrätt tillkommer även kassören och i övrigt vad styrelsen beslutar.


§ 7. Revisorer

Årsmötet väljer två (2) revisorer och en suppleant för dessa.


§ 8. Valberedning

Årsmötet väljer en valberedning bestående av tre (3) ledamöter varav en är sammankallande.


§ 9. Årsmöte

Årsmöte hålls före februari månads utgång. Tid och plats bestäms av styrelsen, som tidigast 4 veckor och senast 2 veckor i förväg på lämpligt sätt kallar till mötet. Tillsammans med kallelsen presenteras föredragningslista. Övriga handlingar, valberedningens förslag, verksamhetsberättelse och eventuella motioner läggs ut på föreningens hemsida.

Motioner från enskilda medlemmar ska vara styrelsen tillhanda senast två (2) veckor före årsmötet.

Vid årsmötet ska följande tas upp och beslutas:

1. Fråga om mötet är behörigt utlyst.

2. Fastställande av föredragningslista.

3. Val av ordförande och sekreterare för mötet.

4. Val av två personer som tillsammans med ordföranden för årsmötet ska justera mötesprotokollet samt fungera som rösträknare.

5. Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse för det gångna verksamhetsåret.

6. Föredragning av revisionsberättelse.

7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för det gångna verksamhetsåret.

8. Val av ordförande för en tid av ett år.

9. Val av styrelseledamöter för en tid av två år.

10. Val av två revisorer och en revisorsuppleant.

11. Val av tre ledamöter till valberedning, varav en utses som sammankallande.

12. Behandling av väckta motioner i andra ärenden.


§ 10. Rösträtt

Varje närvarande medlem har vid röstning en röst.

Rösträtt får inte utövas genom fullmakt.

Beslut vid årsmöte fattas med enkel majoritet och genom öppen omröstning om inte sluten omröstning begärs.

Inträffar vid personval att två eller flera personer får lika antal röster skiljer lotten.

I fråga om andra beslut gäller vid lika antal röster den mening som ordföranden biträder.


§ 11. Stadgeändring

Stadgeändring kan endast ske på årsmöte. För beslutets giltighet gäller 2/3-dels majoritet.


§ 12. Upplösning av föreningen

Fråga om föreningens upplösning kan beslutas vid två möten, varav ett ska vara ordinarie årsmöte. Beslut om föreningens upphörande ska innefatta bestämmelser om hur dess tillgångar ska disponeras.


LF-Seniorerna

Stadgar antagna vid konstituerande årsmöte den 24 februari 2000 samt ändrade vid ordinarie årsmöte den 21 februari 2008.


En revidering beslutades på årsmötet 23 februari 2017.
20170223